Sprawdź nas:

Copyright by Niezależni Białystok © 2022-2023

30 czerwca 2023

Antypolski rządowy projekt zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym

Antypolski rządowy projekt zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym (PGG) druk 3238. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw. Przeszedł pierwsze czytanie w Komisjach Sejmowych w dniu 13 czerwca 2023r. 16 posłów zadecydowało o losie milionów Polaków mieszkających nad złożami tego co znajduje się pod ziemią.

 

Żądamy natychmiastowego wycofania z legislacji prawa, które:

 1. Ustanawia ochronę wszystkich złóż w Polsce na czas nieograniczony bez prawa zabudowy.

 2. Wywłaszcza bez odszkodowania ze swojej ziemi Polaków mieszkających i posiadających pola uprawne nad złożami i miejscami zatłaczania pod ziemię spalin z cementowni, elektrowni, spalarni śmieci itp.

Obszar taki według map obejmie 2/3 terytorium Polski. Nie pozwoli na remonty i rozbudowę domów, nie pozwoli na budowę nowych domów na działkach obecnie budowlanych.

 1. Powoduje, że wody pitne podziemne, jako złoża strategiczne mogą być oddawane przez Głównego Geologa Kraju koncernom do eksploatacji. Woda może być dobrem wydzielanym.

 2. Odbiera samorządom prawo do rozwoju swoich ojczyzn przez zakaz zabudowy terenów nad złożami, które przez jedna osobę – Głównego Geologa Kraju będą uznane za strategiczne (nawet piaski kwarcowe)

 3. Wyklucza Samorządy z uczestnictwa w procesie wydawania koncesji, wartość gruntów, budynków publicznych nad złożem objętym ochroną spadnie do zera.

 4. Karze samorządy, które nie ujawnią złóż w studiach i planach miejscowych od 30 tys. zł do 120 tys. złotych – czyli nakazuje płacić społecznościom lokalnym kary za to, że nie chcą oddać koncernom naszych dóbr.

 5. Umożliwia korumpowanie samorządowców poprzez płacenie za sporządzanie planów miejscowych przez koncerny.

 6. Powoduje, że koncesja jest ostatecznym aktem prawnym, który nie daje możliwości zaskarżenia jej do Sądu przez właścicieli nieruchomości i samorządy.

 7. Zagraża zdrowiu i życiu wielu ludzi i zwierząt poprzez zatłaczanie pod ziemię „pseudo CO2”, którymi będą spaliny sprężane pod bardzo wysokim ciśnieniem do postaci płynnej, gdzie z objętości 2,8 m3 rozprężać się będą do objętości 1000 m3 w czasie 1 sekundy. Można to porównać do składowania co 1 sek. miny przeciwczołgowej przez przewidywane lata (ok. 2 100 000 ton/rok - tylko z jednej Elektrowni Bełchatów a pozostałe cementownie i inne elektrownie?).

 8. Przewiduje odszkodowania za możliwość niekontrolowanej erupcji spod ziemi tych spalin, możliwość wystąpienia trzęsień ziemi, duszenia ludzi i zwierzą, w niespotykanej w Polsce skali.

 9. Wyklucza na zawsze możliwość wykorzystania taniej i czystej energii geotermalnej w Polsce na wszystkich obszarach, pod którymi zatłaczane będą spaliny.

 

Jesteśmy przez te zmiany przeznaczeni do wymarcia, a nasz kraj do skażenia i zatrucia!

To jest bezczelna grabież naszych bogactw naturalnych, naszej ziemi, wód pitnych,

wód leczniczych, degradacja lasów, zatrucie wód powierzchniowych,

nieodwracalne zniszczenie gleb, zawłaszczenie gruntów dotychczasowych właścicieli.

Po raz kolejny jest to napaść na nasz majątek,

naszą suwerenność na nasze prawa i wolności.

Zagrożony jest każdy z nas, zagrożona jest Polska..