Sprawdź nas:

Copyright by Niezależni Białystok © 2022-2023

Regulamin Stowarzyszenia Niezależni Białystok

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Niezależni Białystok i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Białystok.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.

5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

6. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

7. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

 

§ 2

1. Cele Stowarzyszenia to:

 1. działalność na rzecz i w imieniu społeczeństwa zamieszkującego, pracującego i przebywającego czasowo na obszarze regionu Polski północno-wschodniej,
 2. popularyzacja wiedzy z dziedziny praworządności oraz praw człowieka i obywatela  opartej o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego, w szczególności Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i akty prawne ściśle z nią powiązane,
 3. edukacja społeczeństwa z zakresu zdrowego stylu życia i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia, inicjatywy związane z ochroną zdrowia i życia ludzkiego,
 4. inicjowanie, prowadzenie i popieranie inicjatyw społecznych mających na względzie dobro wspólne jak i dobro jednostki,
 5. obrona i szeroko pojęta pomoc osobom dyskryminowanym i prześladowanym jak i poszkodowanych w skutek łamania praw człowieka i wolności obywatelskich,
 6. promowanie i inicjowanie działań patriotycznych,
 7. pielęgnowanie, popularyzacja i kultywowanie tradycji regionalnych, etnicznych i środowiskowych wraz z edukacją z tego zakresu,
 8. promocja i popieranie regionalnych, krajowych i międzynarodowych działań społecznych tożsamych z celami Stowarzyszenia,
 9. tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami, których cele i działalność jest zbieżna z działalnością Stowarzyszenia,

 

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizacje w szczególności: spotkań, prelekcji, konferencji, odczytów, koncertów, wystąpień publicznych oraz innych wydarzeń,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej i kolportażu materiałów reklamowych i edukacyjnych,
 3. prowadzenie strony internetowej oraz kanałów w social media,
 4. współpraca z osobami i instytucjami o pokrewnych celach działania,
 5. występowanie z wnioskami, petycjami i opiniami do właściwych organów administracyjnych władz miejskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, jak i przedsiębiorstw i instytucji lokalnych w przypadku działań, zdarzeń i różnego rodzaju inicjatyw prowadzonych w ramach działalności Stowarzyszenia,
 6. podejmowanie zgodnych z prawem czynności w celu wywarcia korzystnego dla Stowarzyszenia oraz jego członków wpływu na prawotwórstwo lub decyzje organów państwowych,
 7. monitorowanie proponowanych zmian prawa oraz inicjowanie własnych projektów,
 8. uczestniczenie w postępowaniach sądowych i administracyjnych, których przedmiotem jest ochrona praw osób dyskryminowanym i prześladowanych, jak i poszkodowanych w skutek łamania praw człowieka i wolności obywatelskich,
 9. wspieranie regionalnych i ogólnokrajowych działań zbieżnych z celami Stowarzyszenia.

 

§ 3

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Zebranie Członków,

b) Zarząd.

2. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3. Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

4. Zarząd składa się z 3 osób – Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza. Kadencja  Zarządu trwa 5 lata.

5. Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

6. Uchwały Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

7. Do kompetencji Zebrania Członków należą:

a) wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa, Wiceprezesa oraz Sekretarza,

b) uchwalanie Regulaminu i jego zmian,

c) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

d) ustalanie wysokości składki członkowskiej,

e) udzielanie Zarządowi absolutorium,

f) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.

g) powoływanie przedstawicieli Stowarzyszenia do poszczególnych działań, inicjatyw i grup roboczych tworzonych przez Stowarzyszenie.

h) uchwalanie i zatwierdzanie wszelkich działań Stowarzyszenia ujętych w § 2 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

8. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b) wykonywanie uchwał Zebrania Członków,

c) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d) zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków,

e) składanie sprawozdań z działalności Zarządu,

f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

g) informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.

9. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków

organu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

11. Stowarzyszenie reprezentować może jeden członek zarządu, z wyjątkiem zaciągania zobowiązań majątkowych gdzie obowiązuje reprezentacja dwóch członków zarządu – w tym Prezes, działając łącznie i z wcześniejszym poparciem walnego zebrania członków.

12. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga

uprzedniej zgody członków Stowarzyszenia (walnego zebrania) oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa (absolutorium) do dokonania tych czynności.

13. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a) nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b) ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c) zawarcie wszelkiego rodzaju umowy z podmiotami zewnętrznymi,

d) zaciągnięcie zobowiązań finansowych przekraczających wartość 5.000 zł.

 

§ 4

1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski w regionie podanym w §1 pkt.3 niniejszego Regulaminu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i

niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.

2. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje

odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Zebrania Członków. Uchwała Zebrania Członków jest ostateczna.

3. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) wykluczenia członka przez Zebranie Członków,

b) pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d) śmierci członka.

4. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

a) biernego i czynnego uczestnictwa w Zebraniu Członków,

b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

5. Do obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

a) przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,

b) terminowe uiszczanie składek członkowskich,

c) popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia,

d) aktywne uczestnictwo w akcjach i inicjatywach organizowanych, prowadzonych i popieranych przez Stowarzyszenie.

6. Członkowie Stowarzyszenia nie mają prawa:

a) bez zgody Zarządu Stowarzyszenia lub Zebrania Członków reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i wypowiadać się w jego imieniu,

b) pod szyldem Stowarzyszenia organizowania, uczestnictwa i czynnego popierania inicjatyw, działań i akcji sprzecznych z celami i działalnością Stowarzyszenia,

c) organizowania, uczestnictwa i czynnego popierania wszelakich akcji i działań powiązanych z celami i działaniem Stowarzyszenia bez zgody Zarządu Stowarzyszenia lub Zebrania Członków,

d) składania jakichkolwiek deklaracji i zobowiązań – w tym finansowych - w imieniu i na rzecz Stowarzyszenia.

7. Wszystkie działania, czynności, inicjatywy i akcje podejmowane przez Członka Stowarzyszenia bez zgody Zarządu Stowarzyszenia lub Zebrania Członków ujęte w § 4 pkt. 6 nie mogą być traktowane jako inicjatywy Stowarzyszenia w rozumieniu prawa i Stowarzyszenie nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, dotacji oraz ofiarności publicznej.

2. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Zebrania Członków.

3. Każdy Członek Stowarzyszenia odpowiada za działania i zobowiązania Stowarzyszenia solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. W myśl tego, wszelkie zobowiązania i działania Stowarzyszenia muszą być podejmowane poprzez Zebranie Członków Stowarzyszenia i aprobowane większością głosów.

 

4. Stowarzyszenie nie może:

a) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,

b) zrzeszać osób prawnych,

c) prowadzić działalności gospodarczej,

d) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

 

§ 6

 1. Nazwa Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Niezależni Białystok, strona internetowa: niezalezni.bialystok.pl, fanpage na FB - Niezależni Białystok, poczta internetowa: niezalezni.bialystok@protonmail.com oraz znak graficzny, którego odwzorowanie znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, stanowią własność Stowarzyszenia i Stowarzyszenie może ich używać w pełnym zakresie.  
 2. Stowarzyszeniu przysługują wszelkie prawa autorskie do znaku graficznego, o którym mowa w ust. 2 i nazwy Stowarzyszenia.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zebrania Członków.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zebranie Członków wybiera Likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

 

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Masz pytania lub propozycje? Napisz do nas!

KONTAKT