Sprawdź nas:

Copyright by Niezależni Białystok © 2022-2023

08 grudnia 2023

List otwarty do Radnych ws. WHO

Szanowna/y Pani/e, jako Stowarzyszenie Niezależni Białystok w trosce o wolność, suwerenność bezpieczeństwo zdrowotne  Polaków wskazujemy na drastyczne zmiany w przepisach i funkcjonowaniu WHO. Zaniepokojeni silną presją Światowej Organizacji Zdrowia na rozszerzenie jej uprawnień, zdolności strukturalnych i finansowych, co będzie mieć trwały wpływ na suwerenność krajów i samostanowienie ludzi, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zagrożenia wynikające z procedowanych poprawek do Między-narodowych Przepisów Zdrowotnych (2005), uzupełniających negocjowany Traktat Pandemiczny WHO CA+. Gdy poprawki zostaną przyjęte, Polska utraci prawo do podejmowania suwerennych decyzji, mających wpływ na zdrowie i dobrobyt swoich obywateli.

Jeśli wspomniane zagrożenia są dla Państwa nowością, prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z problemem, który bulwersuje wiele stowarzyszeń, organizacji i zwykłych obywateli, jest krytykowany w niezależnym obiegu informacji, całkowicie zaś pominięty w mediach głównego nurtu.

Istnieje wiele powodów, dla których powinniśmy sprzeciwić się zmianom w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych (IHR). WHO rości sobie prawo do  absolutnego i niekwestionowanego przywództwa we wszystkich kwestiach zdrowotnych. Pokazuje to lektura obowiązującego projektu poprawek do Międzyna-rodowych przepisów zdrowotnych - art. 13A i art. 42 (tłumaczenia tych artykułów dostępne są pod tym linkiem https://mariuszjagora.substack.com/p/zmiany-w-przepisach-zdrowotnych-who). Artykuł 12 ustanawia warunki wstępne dla stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, wraz z Załącznikiem 2 do proponowanych zmian. Na podstawie niezwykle niejasnej koncepcji „One Health”, która zawiera zdrowie zwierząt, ekosystem, obawy o poziom CO2 i zdrowie ludzkie, WHO ma prawo nie tylko ogłaszać stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, wydawać zalecenia, ale także nakładać na mieszkańców państw członkowskich wszelkiego rodzaju ograniczenia - ograniczenia wyjazdów, lockdowny, kontrolę informacji łącznie z prawem do cenzury i do ingerowania w komunikację społeczną oraz może narzucać eksperymentalne metody leczenia. W Załączniku 6 (Szczepienia, profilaktyka i odpowiednie zaświadczenia) WHO dopuszcza, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym, scenariusz szczepień z wykorzystaniem produktów znajdujących się w fazie badań.

Co gorsza, nie przewidziano żadnego mechanizmu, który pozwoli obywatelom lub państwom członkowskim zakwestionować ocenę WHO, niezależnie od tego, czy jest to ocena dotycząca stanu zagrożenia zdrowia publicznego, czy w odniesieniu do niektórych narzuconych środków, jak narzucenie reżimu szczepień eksperymentalnymi szczepionkami.


WHO dąży do zmiany charakteru Światowej Organizacji Zdrowia z organizacji doradczej - która wydaje niewiążące zalecenia - na organ zarządzający, którego proklamacje byłyby prawnie obowiązujące. To wszystko dzieje się w oparciu o zmiany w istniejącym dokumencie, przy zastrzeżeniu poczynionym przez WHO, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia instrumentu do renegocjacji dokumentu - co jest szczególnie bulwersujące, gdyż w ten sposób, tylnymi drzwiami, wprowadza się zmiany, które przekazują kompetencje organów władzy państwowej do organizacji międzynarodowej, a to powinno zostać poddane ratyfikacji, w zgodzie z art. 90 Konstytucji RP.
Fakt, że zmiany w Międzynarodowego Przepisach Zdrowotnych procedowane są bez publicznej debaty, a proces ich wprowadzenia będzie automatyczny, jest naruszeniem zasady świadomej zgody, która jest jedną z zasad założycielskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowaną w Karcie Narodów Zjednoczonych (art. 1 z 1946 roku).
Czujemy się zaniepokojeni, bo proponowane poprawki wprowadzają zapisy, które:

 • pozbawiają Państwa Członkowskie suwerenności w podejmowaniu decyzji przez zmianę roli WHO z organizacji doradczej, która wydaje zalecenia, w organizację decyzyjną, której postanowienia byłyby prawnie wiążące, a chodzi o decyzje dotyczących zdrowia naszych współobywateli
 • dają organowi doradczemu ds. zdrowia bezprecedensowe uprawnienia do ogłaszania pandemii z mocą prawa międzynarodowego, nakazu ponoszenie znacznych wkładów finansowych przez poszczególne państwa, cenzurowania debaty naukowej, zarządzania lockdownów, wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu, wprowadzają przymus badań lekarskich i obowiązek szczepień,
 • dają niebezpieczną władzę i uprawnienia jednej, nie wybieranej w wyborach powszechnych osobie. Dyrektor generalny WHO będzie mógł ogłaszać stany zagrożenia zdrowia, rzeczywiste lub potencjalne, w każdej sprawie związanej ze zdrowiem, którą pod wpływem swoich prywatnych i korporacyjnych sponsorów uzna za potencjalnie niebezpieczną
 • lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących "poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi".

 

WHO, po przyjęciu proponowanych zmian w przepisach zdrowotnych, będzie w stanie wydawać państwom członkowskim i ich obywatelom prawnie wiążące wytyczne. W świetle katastrofalnych szkód, jakie polityka WHO spowodowała podczas tej pandemii, prawdopodobnie większych niż sam wirus, nie można przecenić potencjalnych szkód gospodarczych i zdrowotnych związanych z taką władzą. Istnieje ogromny przemysł pandemiczny dysponujący nieograniczonymi środkami finansowymi, gotowy na wywieranie nacisku, w celu uzyskania satysfakcjonujących decyzji. Rodzi to obawy o zasadność procesów politycznych pod względem reprezentatywności powstającego programu gotowości na wypadek pandemii. Ponownie zwracamy uwagę, że wprowadzane zmiany:

 1. Zmieniają rolę WHO z organizacji doradczej, która jedynie wydaje zalecenia do organu zarządzającego, na organizację, której postanowienia byłyby prawnie wiążące (Artykuł 4 i Artykuł 42).
 2. Znacznie rozszerzają zakres Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych o scenariusze, które jedynie "potencjalnie mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne" (Artykuł 2).
 3. Lekceważą godność, prawa i wolności ludzi przez dążenie do usunięcia zapisów dotyczących "poszanowania godności, praw człowieka i podstawowych wolności ludzi" (Artykuł 3).
 4. Przekazują Dyrektorowi Generalnemu WHO kontrolę nad środkami produkcji poprzez "plan przydziału produktów zdrowotnych", co nakłada obowiązek dla rozwiniętych państw do dostarczania produktów reagowania na pandemię zgodnie z zarządzeniami (Artykuł 13A).
 5. Nadają WHO uprawnienia do wymagania badań lekarskich, dowodu profilaktyki, dowodu szczepień i, śledzenia kontaktów, nakazu kwarantanny i leczenia. (Artykuł 18).
 6. Umożliwiają wdrożenie systemu globalnych świadectw zdrowia w formacie cyfrowym lub papierowym, zawierających zaświadczenia o testach, szczepionkach, o profilaktyce, o powrocie do zdrowia, formularze lokalizacji pasażerów i oświadczenie o stanie zdrowia podróżnego (Artykuły 18, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 36 i 44 oraz załączniki 6 i 8).
 7. Uprawniają Komitet ds. Sytuacji Nadzwyczajnych do unieważnienia decyzji podejmowanych przez suwerenne narody w odniesieniu do środków zdrowotnych, co sprawia, że decyzje Komitetu ds. Decyzje Komitetu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych są ostateczne (Artykuł 43).
 8. Umożliwiają przekierowanie nieokreślonych miliardów dolarów do kompleksu farmaceutyczno-szpitalnego bez jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej (Artykuł 44A).
 9. Znacznie rozszerzają zdolności Światowej Organizacji Zdrowia do cenzurowania tego, co uważa za błędne informacje czy dezinformację, ce jest w sprzeczności z Art. 54. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Załącznik 1, strona 36).
 10. Nakładają obowiązek budowania, udostępniania i utrzymania infrastruktury IHR w punktach wjazdu (Załącznik 10).

 

Link do dokumentu z proponowanymi zmianami https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf.

Procedowane w ramach WHO zmiany w Międzynarodowych Przepisach Zdrowotnych to 307 poprawki, które radykalnie zmieniają oryginalny dokument. Uważamy, że w tym wypadku konieczna jest debata, a dokument powinien być ratyfikowany przez Parlament. Nie godzimy się z rezolucją WHO wzywającą do przyjęcia zmian „przy założeniu, że nie doprowadzi to do ponownego otwarcia całego instrumentu do renegocjacji”. Żądamy otwarcia renegocjacji nowych Przepisów Zdrowotnych – to jest nowy dokument!

Apelujemy do polskich parlamentarzystów o działanie, i o potraktowanie naszej prośby priorytetowo, gdyż czasu jest mało - państwa członkowskie mogą odrzucić lub zgłosić zastrzeżenia w odniesieniu do pięciu poprawek z 2022 r. w terminie 18 miesięcy od daty rozesłania zawiadomienia w sprawie zmian – a termin ten mija 1 grudnia 2023 roku. Zastrzeżenie powinno dotyczyć między innymi poprawki nr 59, która skraca czas procedowania kolejnych 307 groźnych projektów zmian obecnie procedowanych - do 10 miesięcy. Nie tylko my widzimy ten problem. W Parlamencie Europejskim w ostatnim czasie odbyły się ważne konferencje poświęcone polityce WHO:

 1. 13 września 2023 w Strasburgu odbyła się konferencja Health and Democracy Conference, podczas której szwajcarski prawnik, mecenas Philipp Kruse, ostrzegał: „Jeśli WHO otrzyma prawo do autoryzacji oraz ogłaszania stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym i do utrzymywania go tak długo, jak według WHO będzie to konieczne, do wydawania tak zwanych zaleceń, które będą prawnie wiążące i które będą wprowadzać system nadzoru nad ludźmi, do wprowadzenia całkowitej kontroli i monopolu na informacje, w tym prawo do cenzury, bez mechanizmu kontroli i korekty zaleceń WOHO, to w rezultacie bardzo łatwo jest powiedzieć, że bez otwartej debaty, bez możliwości posiadania różnych opinii, różnych hipotez oznaczać to może koniec nauki i w efekcie koniec demokracji. Nie będzie postępowania sądowego i możliwości szukania sprawiedliwości, skoro wynik jest już z góry określony przez jedną, jedyną władzę na ziemi, z definicji nie będzie żadnego procesu naukowego, procesu decyzyjnego, żadnej demokracji”.
 2. 19 kwietnia 2023 r. w Strasburgu odbyła się konferencja "Children's Health Defense", zorganizowana przez europosłów Francesca Donato, Stasysa Jakeliunasa, Virginię Joron, Mislava Kulakusica, Sylvię Limmer, Roba Roosa, Ivana Vilibora Sincica i Cristiana Terhes. Na konferencję zaproszono lekarzy i prawników mających wieloletnie doświadczenie w pracy z WHO, którzy przedstawili ich własną zawodową ocenę sytuacji sanitarnej z ostatnich trzech lat na poziomie światowym, jak i obecne tendencje rozwojowe zarządzania epidemiami. Przypominając klimat polityczny roku powołania do życia WHO (1948) pragną, aby poszanowanie praw człowieka i zapobieganie ludobójstwu nadal wytyczały drogę europejskiej demokracji i ludzkiemu dobrobytowi. Nie ukrywają jednak swojego niepokoju, a obawy te rosną wobec docierających informacji o aktualnie toczących się negocjacjach dotyczących przyszłej zmiany statusu WHO w stosunku do krajów członkowskich i wobec braku zaangażowania mediów głównego nurtu w informowanie społeczeństwa na ten temat. Mecenas Kruse nawiązuje także do sytuacji w szwajcarskim parlamencie, gdzie tamtejszym posłom nie udało się otrzymać odpowiedzi na postawione na ten temat pytania.
 3. 4 lipca 2023 r. podczas konferencji Challenging the Pandemic Treaty zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Inicjatywę Obywatelską " Trust and Freedom" europosłowie ogłosili, że „chcą rozpocząć publiczną dyskusję i publiczne działania w sprawie prób podejmowanych ze strony Światowej Organizacji Zdrowia w celu przejęcia narodowych uprawnień do ogłaszania i radzenia sobie z epidemiami.


Orzecznictwo sądowe, badania naukowe oraz kontrola NIK w Polsce wyraźnie wykazują, cytując wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2023 r., że „pandemia dla władz na całym świecie stała się okazją do skokowego i drastycznego ograniczenia podstawowych praw i wolności obywatelskich wprowadzanych chaotycznie, bezmyślnie i często bezprawnie pod pozorem ochrony zdrowia i życia." Źródło: https://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/iii%20pzp%206-22.docx.html.

Ustalenia europarlamentarzystów, prawników i lekarzy są szokujące. Prelegenci alarmują o niebezpiecznych zjawiskach - konfliktach interesów, braku jakiejkolwiek kontroli, tajnych umowach i procedurach, bezprecedensowej centralizacja władzy w rękach niewybieralnej, skompromitowanej organizacji. Podnoszony jest groźny plan zmiany statusu Światowej Organizacji Zdrowia wobec państw członkowskich oraz braku udziału mediów w informowanie opinii publicznej o procedowanych zmianach.

Światowa Organizacja Zdrowia jest w ponad 80% finansowana przez sektor prywatny, w tym koncerny farmaceutyczne i sojusze szczepionkowe. W propozycjach poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych są bardzo kontrowersyjne zapisy, takie jak wykreślenie w art. 3 wymogu realizacji tych przepisów z pełnym poszanowanie godności, praw człowieka i podstawowych wolności, próba zmiany statusu tej organizacji z doradczego na obowiązujący czy możliwość jednoosobowego ogłaszania kryzysów zdrowotnych z powodu potencjalnych, a nie realnych powodów.

Eksperci alarmują, że zmiany w międzynarodowym prawie zdrowotnym są zagrożeniem dla suwerenności Polski, suwerenności cielesnej i medycznej każdego z nas oraz dla wolności słowa.

Europoseł Ivan Sincic powiedział: „Myślę, że traktat antypandemiczny, o którym dzisiaj mówimy, którego wprowadzenie w życie planowane jest na przyszły rok, nie jest niczym więcej jak tylko narzędziem organizacji, która poniosła smutną klęskę w kryzysie covid. Jest to narzędzie, które pozwoliłoby rządom zdobyć jeszcze większą kontrolę nad populacją. Tym razem nie tylko w krajach Europy Zachodniej czy w dużej części świata, ale na całym świecie”. Źródło: https://rumble.com/v2r0gds-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-polityki-zdrowotnej-.html

Europoseł Mislav Kolakusic: „Wszystkie pandemie, które znaliśmy do tej pory, czyli ptasia grypa, świńska grypa, Covid i wiele innych są medialnymi kampaniami strachu. Zawsze ci sami pseudo-naukowcy wspierani przez media głównego nurtu przewidywali dziesiątki milionów zgonów. Tymczasem, prawdziwa śmiertelność mierzona była w tysiącach. Ludność dość szybko przestała się bać, a epidemie szybko wygasały. WHO która jest głównym promotorem tej pandemii, jak i poprzednich, wiele nauczyła się na swoich błędach. W końcu zrozumiała co trzeba zrobić , aby dana choroba średnio niebezpieczna mogła być ogłoszona jako niebezpieczeństwo na skalę światową”. Źródło: https://rumble.com/v2s8wiq-2.-konferencja-w-europarlamencie-dotyczaca-midzynarodowej-polityki-zdrowotn.html

Także w Polsce specjaliści dostrzegają niebezpieczeństwo związane z dążeniem przez WHO do stania się Światowym Ministerstwem Zdrowia:

 • Dorota Rodziewicz o dyktaturze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO):
 • petycja w sprawie wyjścia Polski z WHO:  https://www.petycjeonline.com/stop_who_danie_wyjcia_polski_ze_wiatowej_organizacji_zdrowia?

 

Poniżej załączamy linki do artykułów poruszających inne ważne tematy związane ze Światową Organizacją Zdrowia:

 1. https://stopwho.pl/czy-swiatowa-organizacja-zdrowia-powinna-zostac-uznana-za-organizacje-terrorystyczna/
 2. https://stopwho.pl/alarmujacy-glos-rozsadku-zadajmy-wyjscia-polski-ze-swiatowej-organizacji-zdrowia/
 3. https://stopwho.pl/who-staje-sie-globalnym-dyktatorem-szybciej-niz-myslimy-gw-22-05-2022-r/
 4. https://stopwho.pl/uwaga-pandemia-klimatyczna-szczepienia-klimatyczne-grozna-idea-jednego-zdrowia/
 5. https://stopwho.pl/who-w-opozycji-do-natury-stop-absurdom/
 6. https://stopwho.pl/ponad-103-tysiace-brytyjczykow-wyrazilo-brak-zgody-na-zmiany-w-miedzynarodowym-prawie-zdrowotnym-czas-na-polske/
 7. https://stopwho.pl/trust-freedom-posluchaj-i-porozmawiaj-o-tym-z-ludzmi/
 8. https://stopwho.pl/globalna-cyfrowa-inwigilacja-grupa-g20-wdraza-globalna-strategie-zdrowia-cyfrowego-2020-2025-ktora-bedzie-zarzadzana-przez-swiatowa-organizacje-zdrowia/
 9. https://stopwho.pl/jesli-myslicie-panstwo-ze-szalenstwo-kowidowe-jest-za-nami-to-strategiczna-grupa-doradcza-ekspertow-swiatowej-organizacji-zdrowia-szykuje-dla-was-nowa-normalnosc/
 10. https://mariuszjagora.substack.com/p/traktat-who-kto-bedzie-decydowac
 11. https://mariuszjagora.substack.com/p/who-zadba-o-nasze-cyfrowe-zdrowie
 12. https://mariuszjagora.substack.com/p/who-na-drodze-do-wadzy
 13. https://appgpandemic.org/news/who-pandemic-treat
 14. https://mariuszjagora.substack.com/p/ustawa-zabraniajaca-finansowanie
 15. https://mariuszjagora.substack.com/p/proba-przejecia-wadzy-przez-who

 

Z wyrazami szacunku
Prezes Stowarzyszenia
Niezależni  Białystok
Wiesław Bruzgo